Disclaimer

De content en informatie van onze website is aandachtig en zorgvuldig samengesteld, maar kan desondanks onvolledig of onjuist zijn. Het is echter niet toegestaan om deze inhoud zonder toestemming te kopiëren of op te slaan. Daarnaast sluiten wij alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit, of in enig opzicht verband houdt met de website. Lees hier alles over onze disclaimer.

Versie 23 maart 2023

Voor alle duidelijkheid wijst Web Adapt t.a.v. de website webadapt.nl (‘de website’) op het volgende:

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper-) links, zijn eigendom van Web Adapt. Het is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Web Adapt om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan.

Ondanks de grootste zorg en aandacht die Web Adapt aan de samenstelling van de site besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Web Adapt behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Web Adapt sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.